คู่มือการใช้ “โฟโต้สเคป” (Photoscape)

Handbook : How to use Photoscape.

๑.บทนำ

บทความนี้ได้เรียบเรียงการใช้ Photoscape ขึ้นมา โดยมีเนื้อหาโดยรวมจาก ผู้เขียนผู้หนึ่ง ซึ่งเขียนได้ละเอียดมาก จึงขออนุญาตมาเรียบเรียงในบทความนี้ ต้องขอขอบคุณผู้เขียนท่านนี้มาก   และท่านสามารถเยี่ยมชมได้ที่ http://bombik.com/node/24/

เพิ่มเติม