C Programming

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี

รหัสวิชา 32201

 

 • แบบฝึกหัดที่ 1 : C-EX1-2010 : 05 คะแนน : Assignment#1
 • แบบฝึกหัดที่ 2 : C-EX2-2010 : 05 คะแนน : ตอบคำถาม
 • แบบฝึกหัดที่ 3 : C-EX3-2010 : 02 คะแนน : รัน Flow Chart
 • แบบฝึกหัดที่ 4 : C-EX4-2010 : 08 คะแนน : Quiz#1 Algorithm
 • แบบฝึกหัดที่ 5 : C-EX5-2010 : 10 คะแนน : Lab#1
 • แบบฝึกหัดที่ 6 : C-EX6-2010 : 20 คะแนน : สอบกลางภาค
 • แบบฝึกหัดที่ 7 : C-EX7-2010 : 10 คะแนน : Lab#2 EXP:28-7-53  31-7-53 เวลา 23.45 น.
 • แบบฝึกหัดที่ 8 : C-EX8-2010 : 05 คะแนน : reg.GpSkool, ตอบคำถาม  EXP :14-8-53
 • แบบฝึกหัดที่ 9 : C-EX9-2010 : 05 คะแนน : ใบทบทวนความรู้,EXP : 6-8-53
 • แบบฝึกหัดที่10 : C-EX10-2010 : 10  คะแนน : Lab#3 : EXP : 6-8-53 เวลา 23.45 น.
 • แบบฝึกหัดที่11 : C-EX11-2010 : 10  คะแนน : Lab#4 : EXP : 23-8-53 เวลา 23.45 น.

ดาวโหลดโปรแกรม

 • โปรแกรมสำหรับเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาซีDev_c++.zip  หรือ  Editplus_and_C_compiler.rar หรือ ถ้าไม่ได้ ก็ โหลด Editplus ที่นี่อีกทีแนะนำเขียนด้วย Dev_C++ แทน Editplus ก็ได้
 • วิดีโอสอนการติดตั้ง compiler + editplusคลิกที่นี่

การวัด/ประเมินผล

 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  แบ่งเป็น 80:20

 • เก็บคะแนนก่อนกลางภาค   30 คะแนน
 • สอบกลางภาค   20 คะแนน
 • เก็บคะแนนหลังกลางภาค   30 คะแนน
 • สอบปลายภาค   20 คะแนน

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

แผนการเรียน

เนื้อหา


หน่วยการเรียนรู้ที่  1

องค์ประกอบของสารสนเทศ ,ภาษาคอมพิวเตอร์,หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และกระบวนการแปลข้อมูลเป็นสารสนเทศ

 1. ข้อตกลงในการเรียนพื้นฐานการทำงาน จากการพิมพ์ข้อความ สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจได้อย่างไรLab : Html DosAssignment#1 : ค้นหาประวัติภาษาคอมพิวเตอร์ C Pascal VisualBasic C# Javaการติดตั้งคอมไพเลอร์Powerpoint 2003: Course Description
 2. องค์ประกอบสารสนเทศอาชีพเกี่ยวกับ Softwareภาษาคอมพิวเตอร์เก็บคะแนน :  Assignment#1    5 คะแนนกิจกรรม : ตอบคำถามรายกลุ่ม   5 คะแนนการแก้คะแนน : ให้ทำ Mind Mapping เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์ทั้ง 5 เรื่อง 1 หน้ากระดาษ ทำด้วยมือ ตกแต่งได้เต็มที่
   
   
   
   
   
   

   

   


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

พื้นฐานการเขียนโปรแกรม,กระบวนการคิด,อัลกอริทึม,ผังลำดับการทำงาน

 1. Flowchart, Pseudo Code,Basic CPowerPoint : ComputerLanguage and Algorithmเก็บคะแนน : Run Flow Chart  2 คะแนนการแก้คะแนน : ให้ทำการแก้ในคาบที่เรียน โดยครูจะมี FlowChart ชุดใหม่ให้ทำPowerpoint 2007-2010: Computer Language and Basic Algorithm
 2. FlowChart Cont. Pseudo Code,Basic Cให้นักเรียน Run Flowchart แบบมีเงื่อนไข  2 คะแนนให้นักเรียน สร้าง Pseudo Code   2 คะแนนให้นักเรียน Run Flowchart แบบมีเงื่อนไขและวิเคราะห์ 4 คะแนนPowerpoint 2007-2010: 
  Quiz algorithm
   
   
   
   
   

   

   


หน่วยการเรียนรู้ที่  3 
ภาษาซีเบื้องต้น
 1. ภาษาซีคอมไพล์เลอร์ และกระบวนการแปลโปรแกรมประเภทของซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานของภาษาซีPowerpoint 2007-2010: 
   
   
   
   
   

   

   

 2. ประเภทตัวแปร ข้อมูล,ตัวแปร ใบความรู้ : เรื่องข้อมูลและตัวดำเนินการใบความรู้ : 
  Powerpoint 2007-2010: DataType Variable
   
   
   
   

   

   


หน่วยการเรียนรู้ที่  4

การรับค่า

การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข

คำสั่ง printf()   คำสั่ง scanf   if…else… switch..case…


หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

 1. while
 2. do while
 3. for

เฉลยข้อสอบปลายภาค