Computer Graphic

คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการออกแบบ

รหัสวิชา 22101

แบบฝึกหัด

 • แบบฝึกหัดที่ 1 : CG-EX1-2010 : 10 คะแนน : ประเภทรูปภาพ
 • แบบฝึกหัดที่ 2 : CG-EX2-2010 : 10 คะแนน :  ส่ง Logo ชื่อตัวเอง EXP : 09082010 23.45
 • แบบฝึกหัดที่ 3 : CG-EX3-2010 : 20 คะแนน : Mid : presentation
 • แบบฝึกหัดที่ 4 : CG-EX4-2010 : 10 คะแนน : reg.gpSkool : Pixel? :EXP :07082010 23.45
 • แบบฝึกหัดที่ 5 : CG-EX5-2010 : 10 คะแนน : วาดรูปจาก pixel :EXP : 10082010 23.45
 • แบบฝึกหัดที่ 6 : CG-EX6-2010 : 10 คะแนน : แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง Image : EXP  20082010 23.45
 • แบบฝึกหัดที่ 7 : CG-EX7-2010 : 10 คะแนน : สอบเก็บคะแนน
 • แบบฝึกหัดที่ 8 : CG-EX8-2010 : 20 คะแนน : Final : สร้างชิ้นงานด้วย photoshop หรือโปรแกรมกราฟิกอื่นๆ

การวัด/ประเมินผล

 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  แบ่งเป็น 80:20
 • เก็บคะแนนก่อนกลางภาค   30 คะแนน
 • สอบกลางภาค   20 คะแนน
 • เก็บคะแนนหลังกลางภาค   30 คะแนน
 • สอบปลายภาค   20 คะแนน

เนื้อหา

 1. รูปภาพและประเภทรูปภาพ
 2. โครงสร้างของโปรแกรม Photoshop
 3. แนะนำโปรแกรม Proshow Gold สำหรับสร้างวิดีโออย่างง่าย
 4. ให้สร้างวิดีโอโครงงาน ท้องถิ่นด้วยโปรแกรมอะไรก็ได้ พร้อมนำเสนอ
 5. Social Network สำหรับการเรียนการสอน

อ้างอิง ( Reference )

Image: CG Logo  : http://www.nvidia.com/dev_content/blast/img/2006/4/cg_logo.jpg


Image