1 ก.ย. 2553

เวลา 16.00 -18.00

ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์