ติดตั้งโปรแกรมตั้งเวลาปิดเครื่อง เมื่อไม่ได้ใช้งาน 20 นาที

โดยนักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลือ

วันที่ 1 ก.ย. 2553 เวลา 15..30 – 17.30 น.

Advertisements