เป็นวิทยากรสอน MS-Powerpoint 2010

สอนนักเรียนชั้น ม.1

วันที่  23 – 27  ก.ย. 2553

ห้อง 214